YO-257 ship wreck scuba diving location Hawaii, located off of Oahu - wreck diving Honolulu Hawaii.Contact YO-257 Shipwreck